Ustawa o kasach Online uchwalona!

15 marca 2019 

 
 
Dzisiaj, 15 marca 2019 roku Sejm w trzecim czytaniu uchwalił nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach.
 
Tym samym ponad 3 letni okres prac legislacyjnych nad systemem kas online w Polsce powoli dobiega końca. Po uchwaleniu przez Sejm nowelizacja zostanie przesłana do uchwalenia przez Senat, a następnie skierowana do podpisu Prezydenta. Wejdzie w życie 1 maja 2019 roku.
Ustawa wprowadza od 1 maja 2019 roku na polski rynek kasy online, czyli umożliwiające połączenie oraz przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas. Zgodnie z nowelizacją ustawy, od 1 stycznia 2020 r. kasy online będą obowiązkowo stosowane u podatników sprzedających paliwa, wykonujących naprawy pojazdów mechanicznych oraz naprawy opon.
W hotelach, gastronomi i punktach sprzedaży węgla kasy online będą obowiązkowe od 1 lipca 2020 roku. Ostatnia grupa podatników, obejmująca fryzjerów, kosmetyczki, lekarzy, prawników, usługi budowlane oraz fitness, zamontuje kasy online przed 1 stycznia 2021 roku.
Ustawa dopuszcza sprzedaż kas z kopia papierową tylko do 31 sierpnia 2019 roku. W kasach takich już od wejścia w życie nowelizacji ustawy nie będzie można wymieniać pamięci fiskalnych.
Zawsze aktualne wiadomości o kasach online znajdziesz także na stronie: https://online.novitus.pl/

Source: Novitus

To już prawie pewne. Kasy online od 1 maja 2019 roku.

20 lutego 2019
 
Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, które odbyło się 20 lutego 2019 r.procedowany był projekt zmiany Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach – druk 2503, czyli ustawa o kasach online. Komisja wysłuchała sprawozdania podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego, która 29 stycznia wprowadziła w projekcie swoje poprawki.
Poszczególne poprawki były przedmiotem obrad Komisji, podczas których posłowie zadawali pytania i prosili o wyjaśnienia m.in. obecnego na sali wiceministra finansów Filipa Świtałę. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele KIGEiT. Projekt zmiany ustawy został przyjęty i skierowany na drugie czytanie w Sejmie.
Wprowadzono została istotna zmiana dotycząca wejścia w życie nowelizacji ustawy. Wcześniejszą datę 1 marca 2019 zastąpiono nową, 1 maja 2019 roku. Poprzednia data nie gwarantowała poprawności i realności dochowania terminów konstytucyjnych przewidzianych dla Senatu oraz złożenia podpisu prezydenta. Oznacza to, że sprzedaż i używanie kas online będzie możliwe dopiero od 1 maja 2019 roku. Wtedy też swoją pracę rozpocznie Centralne Repozytorium Kas.
Wraz z nową datą wejścia w życie ulegną zmianie daty związane z możliwością sprzedaży i ważnością homologacji kas z kopia papierową – daty te zostaną ustalone na II czytaniu ustawy w sejmie.
W nowelizacji ustawy nie uległy zmianie terminy obowiązku wymiany kas u wymienionych w ustawie grup podatkowych. Pierwsza grupa (sprzedaż paliw oraz naprawa pojazdów i opon) będzie miała ten obowiązek od 1 stycznia 2020 roku.
Zgodnie z przekazaną przez przewodniczącego KFP informacją, 13 marca br. odbędzie się w sejmie II czytanie projektu zmiany Ustawy.

Source: Novitus

Temat kas online wyraźnie przyspiesza.

29 stycznia 2019
 
29 stycznia w Sejmie odbyło się posiedzenie Podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego. Tematem prac był druk 2503, czyli projekt Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach – czyli nasza ustawa o kasach online.
Podczas spotkania do projektu propozycje poprawek zgłosił przewodniczący komisji poseł Wiesław Janczyk oraz Biuro Legislacyjne Sejmu. Zmiany były rozpatrywane przez stronę rządową, czyli Ministerstwo Finansów wspierane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (GUM).
Najważniejszymi informacjami z posiedzenia komisji są nowe terminy, które zostały wprowadzone do wcześniej opublikowanego projektu. Zaproponowano, aby nowym terminem wejścia w życie projektu ustawy był dzień 1 marca 2019 roku.
Natomiast obowiązek używania kas online dla poszczególnych branż byłby opóźniony w stosunku do projektu o rok, czyli:

Od 1 stycznia 2020 roku branża paliwowa oraz naprawa samochodów i opon

Od 1 lipca 2020 roku hotele, gastronomia oraz sprzedaż węgla

Od 1 stycznia 2021 roku kosmetyczki, kosmetologia, fryzjerzy, usługi budowlane, lekarze, prawnicy, fitness.
Termin zakończenia sprzedaży kas z kopią papierową to 30 czerwca 2019 roku. Projekt z naniesionymi poprawkami wróci do Komisji Finansów Publicznych, skąd trafi pod obrady Sejmu.

Source: Novitus

Pierwsza drukarka fiskalna online, to urządzenie marki Novitus!

03 grudnia 2018
 
Główny Urząd Miar potwierdził w dniu dzisiejszym, że drukarka fiskalna Novitus HD online przeszła pozytywnie wszystkie testy i spełnia wszelkie wymagania, aby uzyskać homologację, jako urządzenie online.
Jest to pierwsza w Polsce drukarka fiskalna online, która przeszła pozytywnie badania i jednocześnie pierwsze urządzenie online marki Novitus. Tym samym zrobiliśmy bardzo ważny krok w kierunku homologacji nowej generacji urządzeń fiskalnych, które już wkrótce na dobre zagoszczą w naszej ofercie.
Nowa drukarka, jak również pozostałe urządzenia z serii urządzeń online dostępne będą w sprzedaży dopiero po pełnym uregulowaniu stanu prawnego, związanego z nowym rodzajem urządzeń, a w szczególności po uchwaleniu  nowelizacji Ustawy o podatku VAT oraz związanych z tą ustawą rozporządzeń. Bez powyższych regulacji nie jest możliwe wydanie przez Główny Urząd Miar homologacji dla żadnego urządzenia online, ani rozpoczęcie sprzedaży tych urządzeń.

Source: Novitus

Działalność nierejestrowana musi mieć nadany NIP

25 października 2018
 
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi sposobu programowania kas fiskalnych dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wystąpiła do Ministerstwa Finansów z zapytaniem, co należy zaprogramować w pozycji „NIP użytkownika kasy” podczas jej fiskalizacji, gdy użytkownikiem kasy jest osoba prowadząca działalność nierejestrowaną. Osoby takie nie posiadały bowiem nadanego przez Urząd Skarbowy NIPu, a identyfikowały się jedynie swoim numerem PESEL.
 
W swojej odpowiedzi Ministerstwo Finansów wskazało, że w przypadku, gdy działalność nierejestrowana dotyczy obszaru, gdzie podmiotowo lub przedmiotowo jest obowiązek używania kas fiskalnych, to również  w tym przypadku jest obowiązek stosowania kas rejestrujących. Dlatego – wg. Ministerstwa Finansów – uzyskanie numeru NIP jest niezbędne w przypadku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.
Jeśli więc prowadzisz swoją działalność w ramach tzw. działalności nierejestrowanej i zamierzasz kupić kasę fiskalną, pamiętaj aby przed jej fiskalizacją posiadać już nadany przez Urząd Skarbowy numer NIP.
 

Poniżej pełna treść pisma PT7.8160.70.2018.BRAI.540, przesłanego przez Departament Podatku od Towarów i Usług Min.Fin. do KIGEiT , w którym można znaleźć pełną wykładnię przepisów dokonaną przez Ministerstwo Finansów:
 

W związku z pytaniem Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji o określenie sposobu postępowania dotyczącego kas rejestrujących uprzejmie wyjaśniam.
Zgodnie z art. 5 ust. l ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. póz. 646), nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. póz. 847 oraz z 2018 r. póz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
Do podmiotów prowadzących tzw. działalność nierejestrową znajdą zastosowanie ogólne zasady dotyczące podatku od towarów i usług. Oznacza to, że podmioty, te mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej „ustawa o VAT”, a gdy nie spełnią przesłanek – będą zobowiązane do rozliczania podatku na zasadach ogólnych.
Zwolniona z podatku od towarów i usług jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zwolnienie ma również zastosowanie w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku, z tym że przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym.
Zwolnienie podmiotowe nie ma zastosowania do podatników wykonujących czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT tj. do podatników dokonujących dostaw: towarów wymienionych w załączniku numer 12 do ustawy; towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (z wyłączeniami wskazanymi w tym przepisie); budynków, budowli lub ich części, w przypadkach o których mowa w art. 43 ust. l pkt 10 lit. a i b; terenów budowlanych; nowych środków transportu oraz do podatników świadczących usługi: prawnicze; w zakresie doradztwa (z wyłączeniami wskazanymi w tym przepisie) oraz jubilerskie. Podmioty wykonujące wskazane w tym przepisie czynności mają obowiązek rejestracji jako czynni podatnicy podatku VAT (w przeciwieństwie do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku m.in. na podstawie art. 113 ust. l – patrz art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).
Ponadto w przypadkach, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, tj. podatników, którzy nie korzystają z przedmiotowego zwolnienia z uwagi na dokonywanie dostawy lub świadczenie usług wskazanych w tym przepisie, podatnicy ci są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 1). Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym (VAT-R) rejestruje danego podatnika jako „podatnika VAT czynnego” (art. 96 ust. 4).
Przepisy ustawy o VAT umożliwiają podatnikom, do których ma zastosowanie zwolnienie na podstawie art. 113 ust. l i 9, rezygnacje z tego zwolnienia i rozliczanie podatku jako podatnicy VAT czynni. Rezygnacja ze zwolnienia wymaga pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego.
W przypadku natomiast przekroczenia limitu uprawniającego do zwolnienia, o którym mowa wart. 113 ust. l i 9 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany do rozliczania podatku jako podatnik VAT czynny począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.
Odnosząc się do obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, należy zauważyć, że prowadzenie tej ewidencji ma charakter obowiązkowy i powszechny. Obowiązek ten został nałożony w drodze ustawy. Zgodnie z art. 111 ust. l ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.
Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku stosowania kas, jakkolwiek mają one zastosowanie w określonych regulacjami przypadkach.
W odniesieniu do obszarów, gdzie ma miejsce szczególnie wysokie ryzyko występowania nadużyć podatkowych w obrocie towarami i przy świadczeniu usług, w związku z ukrywaniem rzeczywistych obrotów z działalności określonej w art. 111 ust. l ustawy, wprowadzono zasadę, zgodnie z którą ustawowy obowiązek stosowania kas rejestrujących obowiązuje bez względu na poziom osiągniętych obrotów z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz, co do zasady, wyklucza się stosowane zwolnienia przedmiotowe wynikające z załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących1.
Tym samym fakt prowadzenia działalności nierejestrowej w zakresie wskazanym w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Mając na uwadze powyższe do przedmiotowych podatników znajdą zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących2, m.in. obowiązek wydawania nabywcy, bez jego żądania, paragonu fiskalnego (§ 6 ust. l pkt 1), który to paragon zawiera m.in. co najmniej numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) – § 8 ust. l pkt 2.
Dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące3, kasa musi odpowiadać warunkom technicznym wskazanym w tym przepisie. Zgodnie z § 20 pkt 2 lit. b – kasa zapewnia zapis w pamięci chronionej, w szczególności następujące dane: m.in. numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że ustawa o podatku od towarów i usług, jak również rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie przewiduje zwolnienia „działalności nierejestrowej” z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, uzyskanie numeru NIP jest niezbędne w przypadku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Source: Novitus