Projekt rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z kas fiskalnych na rok 2019

08 października 2018Na stronach RCL pojawił się nowy projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2019-2021
 

 
Projekt zakłada m.in. utratę zwolnienia dla:
 

Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0) – poz. 17 załącznika do rozporządzenia 2018.

Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0) – poz. 30 załącznika do rozporządzenia 2018.

Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie) – poz. 43 załącznika do rozporządzenia 2018.

Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich – poz. 48 załącznika do rozporządzenia 2018.
 
Ponadto proponuje się, aby w przypadku czynności, których przedmiotem są niżej wymienione towary lub usługi, stosowanie zwolnienia uzależnione było od tego czy ich świadczenie w całości zostało udokumentowane fakturą:
 

Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych,

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu,

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu,

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne,

Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych,

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu,

Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia,

Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych,

Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),

Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami,

Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy,

Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21,

Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21.
Ponadto proponuje się, aby w przypadku dostaw towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) stosowanie zwolnienia uzależnione było od tego czy ich dostawa w całości została udokumentowana fakturą lub jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).
 
Podsumowanie:
 

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

Proponuje się utrzymanie limitu 20 tys obrotu.

Proponuje się, aby likwidacja powyższych zwolnień z ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nastąpiła ze skutkiem od 1 czerwca 2019 r.

Rozporządzenie ma obowiązywać na lata 2019-2021 (3 lata).
 
Link: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316756

Source: Novitus

DEON LAN E

24 września 2018

Normal
0

21

false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

<w:LatentStyles DefLockedState=”false” DefUnhideWhenUsed=”true”
DefSemiHidden=”true” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″
LatentStyleCount=”267″>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”0″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Normal”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”heading 1″/>

<w:LsdException Locked=”false” Priority=”10″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Title”/>

<w:LsdException Locked=”false” Priority=”11″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtitle”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”22″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”20″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Emphasis”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”59″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Table Grid”/>

<w:LsdException Locked=”false” Priority=”1″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”No Spacing”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 1″/>

<w:LsdException Locked=”false” Priority=”34″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”List Paragraph”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”29″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Quote”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”30″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Quote”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”19″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Emphasis”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”21″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Emphasis”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”31″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Reference”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”32″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Reference”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”33″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Book Title”/>

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Normal
0

21

false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

<w:LatentStyles DefLockedState=”false” DefUnhideWhenUsed=”true”
DefSemiHidden=”true” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″
LatentStyleCount=”267″>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”0″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Normal”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”heading 1″/>

<w:LsdException Locked=”false” Priority=”10″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Title”/>

<w:LsdException Locked=”false” Priority=”11″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtitle”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”22″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”20″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Emphasis”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”59″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Table Grid”/>

<w:LsdException Locked=”false” Priority=”1″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”No Spacing”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 1″/>

<w:LsdException Locked=”false” Priority=”34″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”List Paragraph”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”29″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Quote”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”30″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Quote”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”19″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Emphasis”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”21″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Emphasis”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”31″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Reference”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”32″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Reference”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”33″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Book Title”/>

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}

  Drukarka fiskalna DEON LAN E: Nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie, stworzona dla osób prowadzących ruchomą sprzedaż z użyciem komputera, laptopa czy palmtopa, lub tradycyjną, gdzie lada sklepowa ma ograniczoną powierzchnię. Pomimo niewielkich rozmiarów jej możliwości są ogromne.   
 
Sprawdzona, ergonomiczna obudowa kryje w sobie zupełnie nowe funkcjonalności spotykane w najdroższych i najbardziej zaawansowanych drukarkach fiskalnych na rynku.
 
Nowe wyświetlacze graficzne 132 x 48 pikseli z możliwością wyświetlania w trybie inwersu.
 
 
 
Formatka faktury VAT z możliwością drukowania pełnych danych nabywcy i odbiorcy.
 
 
 
Port LAN do łączenia urządzenia z siecią komputerową oraz dedykowany port USB 1A do zasilania urządzeń zewnętrznych, takich jak tablet lub telefon komórkowy.
 
 
 
Nowa, znacznie szybsza i wydajniejsza elektronika drukarki z nowymi zasobami.
 
 
 
Możliwość rozbudowy o moduły Bluetooth lub WLAN (WiFi).
 
Obsługa wszystkich standardowych protokołów komunikacyjnych oraz nowego protokołu Novitus XML.
 
BILETERKA – specjalna wersja drukarki z homologacją do ewidencji sprzedaży biletów przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego.
 Lista funkcjonalności drukarki Deon LAN E jest znacznie dłuższa. Nowa płyta główna drukarki to nowy procesor, nowy system operacyjny, nowe złącza komunikacyjne i nowe możliwości.
Oprócz obsługi modułów komunikacji bezprzewodowej WLAN i BT podłączanych do portu COM3 (wewnętrzne złącze pod pokrywą) do komunikacji z komputerem, tabletem czy smartfonem, drukarka została wyposażona w złącze LAN do łączenia drukarki w sieci komputerowe. Jest to obecnie najlepsze, najbardziej funkcjonalne połączenie urządzeń  z komputerami.
Drukarka została wyposażona w dodatkowy, najnowocześniejszy protokół komunikacyjny XML do prowadzenia sprzedaży z systemów komputerowych. Protokół ten do tej pory dostępny był tylko w najbardziej zaawansowanych drukarkach Novitus HD E. Szczególnie upodobały go sobie firmy tworzące webowe systemy sprzedaży.
Drukarka posiada również homologację jako urządzenie specjalizowane do  ewidencji sprzedaży towarów i usług przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego. Może występować w wersji „Bileterka”  i współpracować z najpopularniejszymi programami do sprzedaży biletów  w transporcie pasażerskim.
Więcej informacji
 

Source: Novitus

Specjalizowana kasa fiskalna Vega Taxi E już w sprzedaży!

19 września 2018

Normal
0

21

false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

<w:LatentStyles DefLockedState=”false” DefUnhideWhenUsed=”true”
DefSemiHidden=”true” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″
LatentStyleCount=”267″>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”0″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Normal”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”heading 1″/>

<w:LsdException Locked=”false” Priority=”10″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Title”/>

<w:LsdException Locked=”false” Priority=”11″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtitle”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”22″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”20″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Emphasis”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”59″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Table Grid”/>

<w:LsdException Locked=”false” Priority=”1″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”No Spacing”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 1″/>

<w:LsdException Locked=”false” Priority=”34″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”List Paragraph”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”29″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Quote”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”30″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Quote”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”19″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Emphasis”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”21″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Emphasis”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”31″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Reference”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”32″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Reference”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”33″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Book Title”/>

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Vega Taxi E specjalizowana kasa fiskalna z kopią elektroniczną przeznaczona do współpracy z taksometrem już w sprzedaży.
Poznaj nową, niezawodna kasę fiskalna z kopią elektroniczną do stosowania w taksówkach. Zaprojektowana od podstaw pod kątem specyfiki pracy taksówkarzy, zgodnie z ich sugestiami oraz przy zastosowania najnowszych technologii.

Normal
0

21

false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

<w:LatentStyles DefLockedState=”false” DefUnhideWhenUsed=”true”
DefSemiHidden=”true” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″
LatentStyleCount=”267″>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”0″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Normal”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”heading 1″/>

<w:LsdException Locked=”false” Priority=”10″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Title”/>

<w:LsdException Locked=”false” Priority=”11″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtitle”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”22″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”20″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Emphasis”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”59″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Table Grid”/>

<w:LsdException Locked=”false” Priority=”1″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”No Spacing”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 1″/>

<w:LsdException Locked=”false” Priority=”34″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”List Paragraph”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”29″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Quote”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”30″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Quote”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 1″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 2″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 3″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 4″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 5″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 6″/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”19″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Emphasis”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”21″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Emphasis”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”31″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Reference”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”32″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Reference”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”33″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Book Title”/>

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

    Więcej informacji     
 

Source: Novitus

Godło promocyjne Teraz Polska po raz czwarty dla NOVITUS!

19 czerwca 2018
 
W XXVIII edycji konkursu Teraz Polska, w kategorii innowacyjnych produktów, nagrodę zdobyła najlepsza fiskalna kasa na rynku – Novitus NEXT. To kolejne znakomite i prestiżowe wyróżnienie jest dla nas potwierdzeniem, że ogromny wysiłek jaki wkładamy w kreowanie nowych produktów oraz w późniejsze wsparcie klientów na rynku, jest naszą najlepsza inwestycją.
 

 
W poniedziałek, 18 czerwca 2018 r. podczas konferencji prasowej w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie ogłoszone zostały oficjalne wyniki XXVIII edycji konkursu „Teraz Polska” oraz IX edycji konkursu „Wybitny Polak”. Wieczorem podczas uroczystej Gali w Teatrze Wielkim wręczono statuetki nagrodzonym firmom. W imieniu COMP SA, nagrodę dla kasy fiskalnej NEXT odebrał Janusz Krupa, Dyrektor Oddziału Novitus. Jesteśmy dumni, że mogliśmy stanąć razem na jednej scenie pod logiem Teraz Polska wśród znakomitych przedstawicieli kultury, biznesu i nauki. Szczególnie cenne jest to, że wraz ze wspieraniem kupieckiej rzetelności, konkurs „Teraz Polska” promuje także innowacyjność, która stanowi jedno z największych wyzwań i szans dla polskiej gospodarki. Wierzymy, że stając do konkursu jako Novitus, stajemy się częścią tego ważnego projektu, który od lat z sukcesem odmienia polski biznes.
 

 
Wisienką na konkursowym torcie było przyznanie tytułów Wybitnego Polaka. Tytułem obdarowywane są osoby, które swoją działalnością oraz licznymi sukcesami promują wizerunek Polski i Polaków na świecie. Do tej pory tytuł Wybitnego Polaka otrzymali m.in. Wojciech Kilar, Hilary Koprowski, prof. Maria Siemionow, Adam Małysz, prof. Wiesław L. Nowiński, prof. Henryk Skarżyński, Rafał Olbiński, Krzysztof Penderecki, Andrzej Wajda, dr Irena Eris, Jan A.P. Kaczmarek i Krzysztof Pastor.
 

 

W tegorocznej edycji tytuły otrzymali: Kamil Stoch, najbardziej utytułowany polski skoczek narciarski, m.in. trzykrotny indywidualny mistrz olimpijski, ks. prof. Michał Heller kosmolog, filozof i teolog, pierwszy Polak – laureat Nagrody Templetona, przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią, oraz Jerzy Skolimowski, znakomity reżyser, scenarzysta i aktor filmowy, malarz, poeta, wielokrotnie nagradzany podczas festiwali filmowych m.in. w Berlinie, w Cannes, w Wenecji, czy w Tokio.

Source: Novitus