Standard and Poor’s potwierdza dotychczasową ocenę ratingową Polski

20 października 2017 r. agencja ratingowa Standard & Poor’s ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski.
Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.
Rating Polski pozostaje na poziomie BBB+/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

Agencja S&P w komunikacie prasowym wskazuje na solidne fundamenty polskiej gospodarki oraz zyskowny i dobrze skapitalizowany sektor bankowy. Ponadto S&P zauważyła wzrastające wpływy środków z Unii Europejskiej oraz silny popyt zewnętrzny. Agencja podkreśla również, że mimo ostatniego wzrostu płac pozostają one relatywnie niskie w porównaniu do strefy euro a poziom wykształcenia w Polsce pozostaje wysoki. Agencja S&P przedstawiła prognozy poszczególnych wskaźników makroekonomicznych na najbliższe lata. Szacuje, że wzrost realnego PKB w 2017 r. wyniesie 4,2%, a deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 2,6%. Wśród zagrożeń polskiej gospodarki S&P wymieniła m.in. malejącą liczbę osób aktywnych zawodowo, niskie inwestycje prywatne czy przewidywany przez agencję wzrost deficytu rachunku obrotów bieżących.

Podniesienie oceny ratingowej Polski wg agencji możliwe jest w przypadku mniejszego niż spodziewany deficytu rachunku obrotów bieżących lub zmniejszenia zadłużenia rządowego netto i kosztów obsługi długu. Rating może zostać podniesiony także w przypadku uwzględnienia w polityce budżetowej w większym stopniu sytuacji demograficznej oraz w przypadku silniejszego wzrostu potencjalnego PKB, umożliwiającego dalszą konwergencję PKB per capita Polski ze strefą euro. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku pogorszenia sytuacji finansów publicznych lub działań instytucji państwowych negatywnie na nie wpływających. Rating może być obniżony także na skutek potencjalnego osłabienia, w ocenie agencji, niezależności Narodowego Banku Polskiego.

Konsultacje podatkowe w sprawie Mandatory Disclosure Rules

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace legislacyjne nad przygotowaniem projektu zmian w prawie, który dotyczy wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules).

Celem Ministerstwa Finansów jest przeprowadzenie możliwie szerokich konsultacji na obecnym, wstępnym etapie prac nad projektem nowelizacji. Odpowiedzi na pytania i ewentualne komentarze zebrane w trakcie konsultacji mogą wpłynąć na ostateczny kształt opracowywanych rozwiązań prawnych.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów i będą dostępne do końca dnia 15 listopada 2017 na stronie internetowej w zakładce Konsultacje Podatkowe.

Odpowiedzi na konsultacje można także wysłyłać drogą pocztową na adres:

Sekretariat Departamentu Systemu Podatkowego

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: mdr.konsultacje@mf.gov.pl (dodatkowo można tu przesyłać odpowiedzi lub załączniki, które nie mieszczą się w formularzu ankiety).

W przypadku przesyłania odpowiedzi e-mailem lub na adres Ministerstwa Finansów, będziemy wdzięczni za dołączenie wersji edytowalnej zgłaszanych uwag.
Source: mf.gov.pl

Najlepsze raporty roczne spółek nagrodzone w konkursie

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk podczas gali finałowej XII edycji konkursu The Best Annual Report 2016 na GPW w Warszawie
W konkursie The Best Annual Report 2016 nagrodzono najlepsze skonsolidowane raporty roczne sporządzone wg MSSF/MSR.
Podczas gali finałowej na GPW w Warszawie wiceminister finansów Wiesław Janczyk wręczył nagrody specjalne The Best of the Best.
19 października 2017 r. wiceminister finansów Wiesław Janczyk wziął udział w gali finałowej XII edycji konkursu The Best Annual Report 2016., która odbyła się w auli Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W konkursie nagradzane są najlepsze skonsolidowane raporty roczne spółek sporządzone wg MSSF/MSR.

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk na gali konkursowej

Wiceminister Janczyk pogratulował sukcesu wszystkim finalistom oraz wręczył nagrody specjalne The Best of the Best dla spółek, których raporty w ciągu ostatnich lat trzy razy zostały uznane za najlepsze w konkursie The Best Annual Report.

Wiceminister Janczyk, jako przewodniczący Komisji Nadzoru Audytowego, podkreślił rosnącą jakość raportów zgłaszanych do konkursu. Zwrócił także uwagę na nowe wymagania dotyczące komitetów audytu, biegłych rewidentów, firm audytorskich oraz nadzoru publicznego, które wynikają z nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Według Wiesława Janczyka przepisy te pozytywnie wpłyną na wzrost zaufania do polskiego rynku kapitałowego wśród inwestorów krajowych i zagranicznych.
Source: mf.gov.pl