Powiadomienie CBC dot. obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów

Jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium RP, ale prowadzi na jej terytorium działalność przez zagraniczny zakład, powiadamia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że: jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów (zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. poz. 648, zwaną dalej: ustawą) albo
wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

Do kiedy składa się powiadomienia

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy powiadomienia składa się najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego, przy czym dla roku sprawozdawczego 2016 będzie to termin wynikający z przepisu przejściowego art. 103 ust. 4 ustawy, tj. najpóźniej w terminie 10 miesięcy od ostatniego dnia tego sprawozdawczego roku obrotowego.

W związku z przepisami przejściowymi ustawy, tj. obowiązywaniem od roku sprawozdawczego 2017 regulacji zawartej w art. 84 ustawy, nie wszystkie jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów będą miały obowiązek przekazania powiadomienia, o którym mowa w art. 86 ustawy, za rok 2016. Tak sytuacja wystąpi, gdy grupa kapitałowa nie będzie miała obowiązku złożenia informacji o grupie podmiotów (raportu CBC) w żadnym państwie lub terytorium.

Wzór powiadomienia CBC

Aby ułatwić instytucjom wywiązanie się z obowiązku nałożonego ustawą, a także w celu ujednolicenia zakresu przekazywanych informacji, zostanie przygotowany wzór powiadomienia CBC w formie dokumentu elektronicznego.

Na stronie Finanse w zakładce Automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych (link otwiera nowe okno w innym serwisie) opublikowano roboczą wersję powiadomienia CBC-P wraz z instrukcją, która zawiera opis elementów oraz wskazówki dotyczące jego wypełnienia. Zachęcamy do zapoznania się z jego zawartością.

Jednocześnie informujemy, że planowane jest przygotowanie również formularza interaktywnego CBC-P. W momencie jego udostępnienia na ePUAP poinformujemy o tym w odrębnym komunikacie.

Nowy wniosek o 500 plus już od 1 sierpnia

Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpowiada, kto, jak i gdzie może to zrobić.

Wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” na nowy okres świadczeniowy powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”, jak i te, które są zainteresowane dalszym korzystaniem z otrzymywanego wsparcia. W obu przypadkach warto pamiętać, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres świadczeniowy, który obejmuje pełny rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 r., kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.

Główne zasady bez zmian

Rządowy program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Takie samo wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko, wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. W tym drugim przypadku warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł lub – w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł.

Informacja Szefa KAS o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych

Szef Krajowej Administracji Skarbowej analizuje wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, przekazywane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczy to wniosków, w których elementy opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego uzasadniają przypuszczenie, że mogłyby one być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania [1].

W przypadku uznania, że przedstawiany we wniosku schemat działania mógłby skutkować wydaniem decyzji z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania ze względu na występowanie przesłanki sztuczności działania, nakierowanego głównie na osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, Szef KAS wydaje opinię, która dla organu interpretacyjnego stanowi podstawę do odmowy wydania interpretacji indywidualnej.

W dotychczasowej praktyce wykonywania tego zadania uwagę zwraca zauważalna liczba wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w których podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych dążą do uzyskania wyjaśnień przedstawiając stan faktyczny (lub zdarzenie przyszłe) wskazujący, w opinii Szefa KAS, na możliwość zastosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania. Dotyczy to zapytań mających za przedmiot ocenę skutków podatkowych na płaszczyźnie kreowanych przez pracodawców tzw. Programów Motywacyjnych.

Analiza opiniowanych w tym zakresie przez Szefa KAS spraw pozwala stwierdzić, że niektóre stosowane przez pracodawców programy motywacyjne przyjmują następujące ogólne założenia:

Pracodawca przyznaje pracownikom, uczestnikom programu motywacyjnego, należącym z reguły do kadry zarządzającej przedsiębiorstwa, instrument finansowy (instrument pochodny) w postaci prawa do otrzymania w przyszłości kwoty pieniędzy, której wysokość uzależniona będzie od osiągnięcia przez przedsiębiorstwo np. wybranych wskaźników finansowych, wyników wzrostu sprzedaży, produkcji.
Uczestnik programu motywacyjnego nabywa tego rodzaju instrument finansowy nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą.
Po upływie ustalonego okresu, w którym uczestnik „Programu Motywacyjnego” pozostawał pracownikiem przedsiębiorstwa, następuje rozliczenie instrumentu finansowego poprzez wypłatę pracownikowi kwoty pieniędzy.
Wypłata wynagrodzenia zostaje zatem sztucznie podzielona na dwa działania, co przedstawiono na schemacie.
Schemat wypłaty wynagrodzenia dla pracowania w dwóch wariantach

Cechą charakterystyczną wskazanych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej jest to, że zredagowane są zgodnie z podobnym, powtarzającym się schematem zarówno opisu działania Programu Motywacyjnego, jak i stawianych pytań dotyczących zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT) oraz własnego stanowiska wnioskodawcy. Wskazuje to na możliwość korzystania przez podatników z opracowanych profesjonalnie gotowych schematów działania, których wdrożenie poprzedzane jest rekomendacją uzyskania interpretacji indywidualnej, potwierdzającej możliwość uzyskania domniemanej „oszczędności” podatkowej.

Szef KAS informuje, że zajmuje w takich sprawach stanowisko wskazujące na występowanie uzasadnionego przypuszczenia możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania z zastrzeżeniem, że ocena ta następuje na podstawie ogólnego opisu przedstawianego przez zainteresowanego we wniosku o wydanie interpretacji.

Ocena okoliczności tego rodzaju spraw wskazuje na motywy sztucznego działania, poprzez tworzenie konstrukcji instrumentów finansowych (instrumentów pochodnych), w celu osiągnięcia korzyści podatkowej . Polega ona na reklasyfikacji wynagrodzenia ze stosunku pracy – o charakterze nagrody pieniężnej – opodatkowanego wg progresywnej skali podatkowej stawką do 32%, do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych, w celu zastosowania stawki 19%. Tego rodzaju działanie, polegające na wypłacie rozliczeń pieniężnych na podstawie umów zawieranych w ramach „Programów Motywacyjnych”, zawartych pomiędzy organizatorem a uczestnikami programu, ukierunkowane może być zatem na obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych do 19% dla tej części wynagrodzenia, która w zeznaniu rocznym mogłaby podlegać opodatkowaniu 32% stawką podatku. Tak uzyskana korzyść podatkowa może zostać uznana za sprzeczną z celem i przedmiotem ustawy PIT. Celem ustawodawcy było bowiem opodatkowanie części dochodów uzyskiwanych de facto ze stosunku pracy wyższą stawką w sytuacji przekroczenia przez podatnika ustalonego progu dochodów w okresie rozliczeniowym oraz pobieranie zaliczek na podatek w ciągu roku podatkowego.

Przyjmowane w przedmiotowej sprawie przez Szefa KAS stanowisko znajduje także aprobatę w orzeczeniach sądów administracyjnych, np. wyrok WSA w Poznaniu z dn. 30 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Po 493/17 (orzeczenie nieprawomocne), wskazujących że przedstawiony schemat działania wypełnia ramy uzasadnionego przypuszczenia możliwości zastosowania przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Osoby składające wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej, zawierające opisany schemat działania, powinny liczyć się zatem z możliwością odmowy wydania interpretacji przez Dyrektora KIS powołującego wskazaną wyżej argumentację.

[1] Na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ogólny nadzór w sprawach podatkowych.