Gratyfikant GT czy NEXO, NEXO PRO

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi podstawowych różnic między produktem Gratyfikant w różnych liniach zamieszczamy zestawienie które pomoże zapoznać się głównymi cechami.

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Sfera dla Gratyfikanta

*

+

Zaawansowane pola własne

*

+

Raporty własne i wydruki własne

*

+

Widget przypominający o wynagrodzeniach oczekujących na naliczenie

+

+

Wsparcie dla ZFŚS

+/-

Pracownicy
Dane wdrożeniowe – zapewnienie ciągłości informacji także dla świadectw pracy oraz druków ZUS Z3

+/-

+

+

Dane o urlopach – w programie dostępny zawsze aktualny wymiar należnego urlopu dla pracownika, automatyczne przeliczanie (na przykład po przedłużeniu umowy)

+

+

Portal pracownika – możliwość zgłaszania urlopu przez internet, sprawdzanie danych o wynagrodzeniach i potrąceniach komorniczych

+

+

Wydruk dokumentów pracowniczych – kwestionariusz osobowy,karta przychodów, karta wynagrodzeń i wiele innych

+/-

+

+

Umowy

Ewidencja umów o pracę, aneksów, dwóch równoległych umów o pracę z jednym pracownikiem, kontynuacja umowy „w środku” miesiąca (jedna wypłata przy kontynuacji umowy)

+/-

+

+
Ewidencja umów cywilnoprawnych z bogatą obsługą możliwość bardzo dużej rozbudowy możliwości umów cywilnych (kalendarz i ECP, składniki płacowe) +/-

+/-

+
Hierarhiczna struktura firmy

+
Możliwość stworzenia własnej konfiguracji umowy o pracę, odpowiadającej potrzebom firmy. Dla własnych konfiguracji można włączyć ewidencjonowanie lub nie danych związanych: z godzinami przepracowanym, urlopami, chorobami, określeniem działu i stanowiska i innymi

+

+
Operacje zbiorcze umożliwiające łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń dla całej firmy, poszczególnych działów i indywidualnych pracowników

+

+
Intuicyjny edytor wydruku umowy o pracę z możliwością wykorzystania wielu wzorców (umowa, aneks, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia) +/-

+

+

System wynagrodzeń 
System wynagrodzeń oparty o definicje list płac i składniki płacowe – podstawową cechą jest łatwość stworzenia oraz prostota dokonywania zmian w późniejszym okresie +/-

+

+

Konfigurowalne składniki płacowe z możliwością określenia wartości na trzech poziomach – w danych składnika (dla całej firmy, w definicji listy płac – dla działu, w umowie – dla pracownika) +/-

+

+

Możliwość ustalenia wartości składnika w niemalże dowolny sposób za pomocą wbudowanego edytora +/-

+

+

Możliwość ustalenia wartości składnika w niemalże dowolny sposób za pomocą skryptu

*

+

W pełni edytowalna wypłata  (możliwość edycji wartości nominalnej i finalnej składników, przeliczanie wszelkich zależności) +/-

+

+

Informator wypłaty – pełen informacje o sposobie wyliczenia wypłaty wraz z opisem, zawsze aktualny – nawet po edycji wypłaty

+/-

+

+

Elastyczne i intuicyjnie definiowane wydruki list płac/rachunków, odcinków wypłat/rachunków, zbiorczych zestawień list płac/rachunków oraz karty wynagrodzeń. Jedna konfiguracja wydruku może obsługiwać wszystkie wyżej wymienione typy dokumentów

+/-

+

+
Kreator naliczania wynagrodzeń – pełna automatyzacja generowania list płac i wypłat +/- +

+

Korygowanie wynagrodzeń – edycja rozliczonego okresu w dowolnym zakresie

+/-

+

+

Zbiorcze operacje związane z edycją systemu wynagrodzeń – przypisywanie, usuwanie, ustalenie wartości dla wielu pracowników jednocześnie

+

+

Listy rachunków – intuicyjne rozliczanie umów cywilnoprawnych

+/-

+

+

Widżet przypominający o konieczności naliczenia wynagrodzeń według zdefiniowanego planu

+

+
Możliwość wyliczenia wypłaty z wyprzedzeniem w dowolnym miesiącu np. w przypadku znanej długotrwałej absencji pracownika

+

+
Karta pracy
Przejrzyste moduły czasu pracy w formie kalendarzowej oraz modułowej (harmonogram, absencje chorobowe, urlopowe, inne nieobecności) o godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne, o urlopy, absencje zasiłkowe, inne nieobecności

+/-

+

+

Sumaryczna ewidencja czasu pracy – możliwość wpływania na wyliczenie wypłaty, rozliczanie pracy menedżerów

+ +

Dowolne okresy rozliczeniowe

+/-

+

+
Wiele systemów rozliczania czasu pracy

+ +
Podstawa zasiłku chorobowego znana już podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego (możliwość ręcznej edycji)

+

+

Delegacje krajowe i zagraniczne

+

+
Deklaracje ZUS
Możliwość utworzenia rozrachunku na podstawie deklaracji

+

+
Wydruki
Kilkadziesiąt wydruków kadrowych, w pełni edytowalnych wbudowanym w program edytorem

+/-

+

+

Strona główna
Kafel wynagrodzenia – informacja o stopniu realizacji planu wynagradzania pracowników

+ +

Informacja o kończących się umowach

+/-

+

+
Informacja o wygasających badaniach i uprawnieniach

+/-

+ +
Informacja o rozliczeniu zapisów z karty pracy (absencji, akordów, prowizji)

+/-

+

+

Ostrzeżenie o nienaliczonych deklaracjach w bieżącym miesiącu

+/-

+

+
Działania
Przypomnienia kadrowe – pojawiające się po wykonaniu określonych czynności (rozwiązanie umowy spowoduje wyświetlenie pytań o wystawienie świadectwa pracy, PIT-11 oraz wyrejestrowanie z ZUS z możliwością wybrania opcji „Przypomnij później” i zapisania do modułu Działania, dzięki czemu program poinformuje i wyświetli odpowiednią informację w późniejszym czasie)

+

+
Portal pracownika
Nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych

+

+

Informacja o wynagrodzeniach

+ +

Informacja o stanie przysługującego urlopu wypoczynkowego

+

+
Możliwość zgłoszenia urlopu

+ +