Kolejne "uszczelniające" zmiany w CIT

Rząd, a konkretnie Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejnymi zmianami w podatku dochodowym od osób prawnych, które mają na celu uszczelnienie systemu CIT, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe podatku, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.


Source: Infor Księgowość

Ekonomiczne i praktyczne korzyści wynikające z leasingu pracowników

W najbliższych latach z całą pewnością będzie umacniał się trend „rynku pracownika”, o czym wie już niemal każda firma. Procesy rekrutacji kandydatów na stanowiska pracy stały się zadaniem czasochłonnym i kosztownym, wymagającym zaangażowania zasobów osobowych, finansowych firmy oraz obudowane są rozlicznymi obowiązkami dla pracodawcy, wynikającymi z przepisów polskiego i unijnego prawa pracy. Alternatywne formy współpracy takie jak leasing pracowniczy mogą stanowić zarówno korzyści, ale kryją również w sobie pewne wady.

Kiedy warto skorzystać z leasingu pracowników?

Leasing pracowniczy zyskuje coraz większą popularność wśród polskich pracodawców, szczególnie w sytuacjach, w których niezbędne jest szybkie pozyskanie do zrealizowania zadania w określonym czasie odpowiedniej liczby, właściwie wykwalifikowanych pracowników. Przed podjęciem tej formy współpracy warto zapoznać się z wymogami prawnymi tej formy zatrudnienia.

Pracodawca może liczyć na „wypożyczenie” specjalistów na poszczególnych stanowiskach (tzw. body leasing) lub całych zespołów o określonych kompetencjach (team leasing), na czas niezbędny do zrealizowania umówionego zadania.

Leasing pracowniczy najczęściej jest wykorzystywany:

 • gdy powstaje potrzeba wykonania jednorazowego lub rzadko powtarzającego się zadania,
  w celu zastąpienia nieobecnych pracowników na czas przebywania przez nich na urlopach, zwolnieniach, czy urlopach związanych z rodzicielstwem,
 • gdy pojawiają się zadania, do których zatrudnieni pracownicy nie posiadają niezbędnych uprawnień,
 • gdy niezbędne jest czasowe zwiększenie zatrudnienia z powodu intensyfikacji zadań w danym okresie,
  w celu optymalizacji procesu zatrudnienia w firmie dzięki możliwości przeniesienia kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników w ramach przepisów prawa pracy w koszty usługi zewnętrznej.

Jakich korzyści może spodziewać się pracodawca, który zdecyduje się na skorzystanie z alternatywy do tradycyjnego rekrutowania i zatrudniania pracowników?

Główną zaletą tego rodzaju rozwiązań jest przeniesienie kosztów zadań związanych z poszukiwaniem odpowiedniego kandydata a także obsługą kadrowo-płacową pracowników na leasingodawcę, czyli np. wyspecjalizowaną w danym obszarze firmę outsourcingową. Spodziewanych i możliwych korzyści z takiej formy współpracy może być jednak znacznie więcej.

Do najczęściej wymienianych przez pracodawców korzyści należą:

 • pozyskanie w krótkim czasie pracownika do wykonania określonych zadań;
 • wyeliminowanie kosztów związanych z prowadzeniem często czasochłonnych i długotrwałych procesów rekrutacyjnych;
 • przeniesienie obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i zadań w zakresie obsługi kadrowo-płacowej na leasingobiorcę;
 • brak jakichkolwiek zobowiązań leasingodawcy wobec pracownika świadczącego pracę w formie leasingu, zarówno podczas świadczenia pracy jak i po ustaniu leasingu;
 • możliwość zrezygnowania z usług osoby, która nie wywiązuje się ze swoich zadań i wymiany na innego pracownika bez ponoszenia ryzyka i ewentualnych kosztów sporów sądowych;
 • potraktowanie okresu leasingu jako rodzaju okresu próbnego i w efekcie podjęcie decyzji o zatrudnieniu
 • pracownika po upływie okresu leasingu, bez ponoszenia ryzyka;
 • zmniejszenie kosztów pracodawcy wynikających z prawa pracy.

W tradycyjnym procesie pracodawca zatrudniający pracownika ponosi wszelkie koszty związane z zadaniami z przeprowadzaniem procesu rekrutacji i selekcji odpowiedniej liczby kandydatów. koszty badań lekarskich, szkoleń BHP oraz innych szkoleń wdrożeniowych do pracy na danym stanowisku. Jest też odpowiedzialny każdorazowo za dopełnienie wszelkich obowiązków związanych ze zgłoszeniem pracownika i/lub członków jego rodziny do ZUS, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, rozliczaniem pracownika po zakończeniu realizacji zadania, etc.

Leasingodawca bierze na siebie całą odpowiedzialność za proces zatrudnienia i ewentualnego rozliczenia się z pracownikiem, w przypadku rozwiązania stosunku pracy oraz za realizację wszelkich obowiązków kadrowo-płacowych wobec tego pracownika.

Dla równowagi warto też przedstawić te elementy leasingu pracowniczego, które mogą być postrzegane jako jego wady.

Często wskazuje się tutaj:

 • niestabilność i zmienność zespołu pracowniczego;
  brak identyfikacji z firmą ze strony pracownika świadczącego pracę w ramach leasingu, miedzy innymi przez fakt krótkotrwałego związania się z daną firmą, tylko na okres zatrudnienia wykonywania określonej pracy czy zastępowania danego pracownika;
 • trudność z motywowaniem do wysokiej wydajności pracy pracowników tymczasowych a tym samym ograniczony wpływ na możliwość zwiększania ich zaangażowania i efektywności pracy;
 • trudności w ramach komunikacji pomiędzy pracownikami tymczasowymi oraz zatrudnionymi na stałe.

Jednak biorąc pod uwagę zarówno liczne korzyści jak i potencjalne trudności takich rozwiązań jak leasing pracowniczy, to do pracodawców ostatecznie należy ocena jaka forma zatrudnienia pracownika czy zespołów pracowników jest dla nich w tym momencie bardziej korzystna zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i praktycznym.

Autor: Ilona Węgłowska-Hajnus, Payroll Supervisor

Źródło: Accace Sp. zo.o.


Source: Infor Kadry

Kary za nieprawidłowy przewóz tzw. olejów smarowych

Ministerstwo Finansów ostrzega przed przewozem tzw. olejów smarowych (różna nazwa handlowa) klasyfikowanych do kodów CN od 27101971 do 27101999, przemieszczanych przez obszar RP w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych i w obrocie krajowym, z użyciem cystern samochodowych oraz zbiorników z tworzyw sztucznych o pojemności 1000 l (tzw.


Source: Infor Księgowość