Konferencja nt. zasad ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych

12 września 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja konsultacyjna nt. Dokumentu Dyskusyjnego Międzynarodowej Rady Standardów Rachunkowości (IASB), który dotyczy zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Konferencja odbyła się ramach działań zwiększających zaangażowanie polskich interesariuszy w proces stanowienia międzynarodowych standardów rachunkowości.
Source: mf.gov.pl