Split payment

Split payment już niedługo

Już za kilka miesięcy firmy będą mogły korzystać ze split paymentu. Chętni będą mogli zapłacić kwotę netto dostawcy, a podatek trafi bezpośrednio na specjalne konto VAT. To sposób rządu na walkę z oszustwami podatkowymi.

Co to jest Split payment

Mechanizm podzielonej płatności ma wejść w życie od 1 stycznia 2018 r. Będzie można korzystać z niego dobrowolnie, choć niektóre sektory będą do tego zobowiązane. Ich lista jest jeszcze przygotowywana. Trwają także rozmowy z Brukselą w sprawie jej zgody na zastosowanie takiego rozwiązania. Obecnie split payment stosowany jest m.in. we Włoszech i Czechach.

Skutki Split payment

Jednym ze skutków wprowadzenia split paymentu będzie całkowita rezygnacja z mechanizmu odwróconego obciążenia VAT oraz trudniejsze warunki utrzymania płynności finansowej firm. Jak podaje Puls Biznesu, ministerstwo finansów chce zastosować kilka zachęt, by firmy zechciały oddawać VAT bezpośrednio fiskusowi. Między innymi mają zostać ograniczone sankcje z ustawy o VAT np. za źle rozliczone faktury. Dodatkowo zwroty podatku mają być dokonywane w ciągu 25 dni. Samo dzielenie płatności ma być automatyczne, by nie było uciążliwe dla przedsiębiorców. By to było możliwe, banki muszą dostosować swoje systemy IT.

Świadectwo pracy 2017- od 1 czerwca 2017 r.

Świadectwo pracy 2017

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wydawania świadectw pracy.
Przedstawiamy zakres zmian jakie zostały wprowadzone.

Świadectwo pracy 2017

Zmiany w zakresie treści świadectw0 pracy 2017

W § 2 nowego rozporządzenia została uregulowana szczegółowa treść świadectwa pracy.

Zmiany w stosunku do poprzedniego stanu prawnego w tym zakresie polegają na:

– zamieszczeniu w tym przepisie katalogu wszystkich informacji, jakie powinny się znaleźć w wystawianym pracownikowi świadectwie pracy – poprzednio część tego katalogu była zawarta w art. 97 § 2 Kodeksu pracy, a pozostała część w § 1 poprzedniego rozporządzenia,

– uzupełnieniu katalogu tych informacji o informacje odnośnie wykorzystanego urlopu ojcowskiego i podstawy prawnej jego udzielenia – od dnia 2 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 1823 § 1 i 2 Kodeksu pracy urlop ojcowski może być wykorzystywany w 2 częściach do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Kolejny pracodawca musi posiadać informację, czy pracownik jest wciąż uprawniony do wykorzystania urlopu ojcowskiego czy nie,

– uzupełnieniu katalogu tych informacji o informacje odnośnie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia – urlop rodzicielski może być wykorzystywany w 4 częściach, przy czym od dnia 2 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 182lc  § 3 Kodeksu pracy urlop w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu – nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia (art. 1821c § 1 Kodeksu pracy). Kolejny pracodawca musi posiadać informację, czy pracownik jest wciąż uprawniony do wykorzystania tego urlopu czy nie,

– uzupełnieniu informacji o wykorzystanym przez pracownika urlopie wychowawczym o informacje dotyczące podstawy prawnej, na podstawie której urlop ten był wykorzystywany – urlop ten może być bowiem wykorzystywany na podstawie art. 183 § 2 albo § 3 Kodeksu pracy. Kolejny pracodawca musi posiadać informację, czy pracownik jest wciąż uprawniony do wykorzystania urlopu wychowawczego czy nie,

– określeniu terminu, w którym pracownik może żądać zamieszczenia w świadectwie pracy informacji o wysokości i składnikach jego wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach,

– określeniu treści pouczenia jakie pracodawca zamieszcza w świadectwie pracy, odnośnie prawa pracownika wystąpienia o sprostowanie świadectwa pracy – prawo pracownika w tym zakresie określa art. 97 § 3 Kodeksu pracy, a obowiązek pouczenia pracownika o tym prawie w świadectwie pracy wynikał poprzednio jedynie ze wzoru świadectwa pracy, zawartego w załączniku do poprzedniego rozporządzenia.

Sposób i tryb wydawania świadectw0 pracy 2017

W § 3 – § 5 nowego rozporządzenia został określony sposób i tryb wydawania świadectwa pracy. Regulacja zawarta w § 3 rozporządzenia powtarza poprzednią regulację zawartą w § 2 ust. 1 poprzedniego rozporządzenia.

Natomiast regulacje zawarte w § 4 nowego rozporządzenia mają na celu zapewnienie spójności ze znowelizowanymi przepisami art. 97 § 1 – § 13 Kodeksu pracy odnośnie terminu na wydanie pracownikowi świadectwa pracy.

Z przepisów tych od 1 stycznia 2017 r. wynika, iż:

– w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy 2017, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy,

– w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy 2017 wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. W takim przypadku pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku,

– wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

W § 5 nowego rozporządzenia uregulowana została kwestia wydawania świadectwa pracy w razie śmierci pracownika. Zmiany polegają na określeniu kręgu osób, które w takim przypadku mają prawo wystąpić o wydanie świadectwa pracy, wzorowanego na kręgu osób na które przechodzą prawa majątkowe ze stosunku pracy po śmierci pracownika (art. 631 § 2 Kodeksu pracy). Ponadto dookreślony został termin na wydanie

świadectwa pracy w takim przypadku (7 dni od dnia złożenia wniosku) oraz postać w jakiej zainteresowany może złożyć wniosek (papierowa lub elektroniczna — analogicznie jak w przypadku wniosku pracownika o wydanie świadectwa pracy).

Przechowywanie kopii świadectwa pracy i wydawanie jego odpisów

W tym zakresie nie nastąpiły zmiany.  Przepis § 6 nowego rozporządzenia powtarza rozwiązania zawarte w § 4 poprzedniego rozporządzenia dotyczące Świadectwo pracy 2017.

Sposób i tryb prostowania i uzupełniania świadectw0 pracy 2017

Przepisy dotyczące sposobu i trybu prostowania i uzupełniania świadectwa pracy, zawarte w § 7 – § 9 nowego rozporządzenia w znacznym stopniu powtarzają regulacje zawarte w § 5 – § 7 poprzedniego rozporządzenia.

Zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 roku polegają natomiast na:

– określeniu terminu na uzupełnienie świadectwa pracy o informacje wymagane w projektowanym § 7 ust. 3 rozporządzenia (3 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy),

– określeniu terminu na przedłożenie przez pracownika świadectwa pracy do uzupełnienia na wezwanie pracodawcy w przypadku, o którym mowa w projektowanym § 9 ust. 2 rozporządzenia (3 dni od uprawomocnienia się wyroku sądowego, a w razie niedotrzymania tego terminu – w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania pracodawcy), oraz terminu na uzupełnienie przedłożonego przez pracownika świadectwa (3 dni od przedłożenia go przez pracownika).
Source: Infor Kadry