RODO w InsERT NEXO ( Subiekt, Gestor, Gratyfikant )

Szanowni Państwo

Jak już wielokrotnie informowaliśmy w maju ukaże się wersja zawierająca pakiet zmian przygotowujących nasze programy do przepisów unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO. Opracowywane nowości, w większości, będą dostępne we wszystkich programach z linii nexo: Subiekcie, Gestorze, Rachmistrzu, Rewizorze, Gratyfikancie i Biurze. Niektóre z nowych funkcjonalności udostępnimy tylko użytkownikom Gestora Nexo.

Wszystkie (prawie) zmiany planujemy zabezpieczyć ciągłym abonamentem, co oznacza, że moduły i funkcje RODO przestaną działać, gdy użytkownik nie przedłuży abonamentu na ulepszenia.

MODUŁ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Cele i zgody na przetwarzanie danych osobowych

Cele przetwarzania
W nowym module Ochrona danych osobowych dostarczymy widok Cele przetwarzania, w którym będzie można definiować cele, dla których zbieramy dane. Automatycznie będzie on wyposażony w cele dostępne do tej pory w systemie. Cel, oprócz nazwy, będzie miał takie pola, jak opis, treść do wydruku i okres aktywności (do daty, przez okres lub bezterminowo).

Zgody
W kartotece Klientów w zakładce CRM będzie dodana nowa sekcja Zgody, na której będzie można, dla zdefiniowanych celów przetwarzania, określić status zgody na dany cel. Na zakładce tej będzie też widoczna data udzielenia zgody i wyliczona data wygaśnięcia.

Listy klientów
W module Klienci oraz w zestawach dynamicznych klientów dodane zostaną rozbudowane filtry, które umożliwią wyfiltrowanie osób, które wyraziły zgodę na dany cel przetwarzania.
W module Klienci do listy kolumn dynamicznie będą dodawane kolumny prezentujące status każdego aktywnego celu przetwarzania.

Wydruk formularza zgody
W kontekście klienta (wielu klientów) w module Klientów, a także w momencie drukowania dokumentów handlowych będzie możliwe wydrukowanie formularza zgody na wybrane lub wszystkie cele przetwarzania.

Monitorowanie przetwarzania danych

Monitorowanie przetwarzania danych to kolejny widok w module Ochrona danych osobowych. Widok będzie prezentował operacje wykonywane na kartotekach zawierających dane osobowe, a więc: Klienci i Pracownicy. Będzie pokazywał, dla wybranego obiektu, jaki użytkownik systemu i kiedy wykonał takie czynności jak:
– utworzenie obiektu
– edycja obiektu
– podgląd obiektu
– wydruk obiektu
– przeglądanie listy
– wydruk listy
– kopiowanie listy.

Rejestr czynności przetwarzania

Jednym z wykazanych w RODO obowiązków jest prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania. Będzie to ostatni już widok w module Ochrona danych osobowych, który pozwoli ewidencjonować zbiory danych osobowych zidentyfikowane w przedsiębiorstwie, a prowadzone w systemie nexo lub poza nim. Dla każdego zbioru danych będzie podawać się m.in: nazwę zbioru, cele przetwarzania, kategorie osób, których dane dotyczą, kategorie danych osobowych, planowane terminy usunięcia oraz opis środków technicznych i organizacyjnych służących zabezpieczeniu danych.
Oczywiście w widoku dostępny będzie wydruk Rejestru w formie przewidzianej przepisami dla Administratora danych oraz dla Podmiotu przetwarzającego.
[Funkcja dostępna w Gestorze]

FUNKCJE DODATKOWE

Anonimizacja jako realizacja prawa do zapomnienia

Dla klientów i personelu udostępnimy polecenie Anonimizuj dane. Będzie ono działać w ten sposób, że dla anonimizowanego obiektu pola zawierające dane osobowe zostaną nadpisane znakami „x” (albo innymi określonymi w parametrach). W polu Nazwa obiektu wstawiony będzie napis „(zanonimizowano na podstawie art. 17 RODO)”.
W momencie rozpoczęcia procesu anonimizacji mechanizm sprawdza istnienie dokumentów (handlowych, finansowych i księgowych) powiązanych z obiektem. Jeśli takie istnieją – anonimizowane są tylko takie dane jak: e-mail, telefony, PESEL, strona WWW, lokalizacja, skype, GG, etc. Jeśli nie istnieją – anonimizujemy wszystkie dane.

Nowe możliwości w zabezpieczeniach systemu

Uprawnienia
Dodane zostaną uprawnienia uszczelniające blokowanie wycieków danych osobowych przy kopiowaniu i drukowaniu list pracowników i wspólników oraz w komunikacji.

Reguły dla haseł
Pojawi się możliwość wprowadzenia reguł dla haseł użytkowników, a więc tego, jakie znaki muszą obowiązkowo zawierać, jaka musi być ich minimalna długość

Wydruk szczegółowych danych osobowych

Po wejściu RODO w życie każda osoba będzie mogła wystąpić do administratora z żądaniem przedstawienia informacji o przetwarzanych na swój temat danych. W związku z tym przygotowujemy w systemie kilka wydruków, które będą pozwalały zrealizować ten obowiązek. Będą to wydruki ideowo podobne do już istniejących: Informatora o kliencie czy Kwestionariusza osobowego, ale będą zawierać komplet informacji zgodnie z RODO. Udostępnimy je dla klientów i pracowników.

Dodatkowa dokumentacja związana z ODO

Chcemy udostępnić, znany z Gratyfikanta, mechanizm wydruków RTF z predefiniowanymi autotekstami. Każdy przedsiębiorca poważnie traktujący RODO będzie mógł wykorzystywać go do druku takich dokumentów jak na przykład Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Zmiany w komunikacji

Szyfrowanie danych

Wszystkie pliki komunikacji (epp, jpk) przesyłane pomiędzy różnymi systemami firmy InsERT będą mogły być zabezpieczone hasłem. Pliki będą kompresowane do formatu ZIP, a do szyfrowania wykorzystamy standard AES-256.

Minimalizacja danych osobowych w plikach komunikacji

Do plików wymiany danych (epp i XML) będziemy (opcjonalnie) wysyłać dane o ograniczonym do niezbędnego minimum zakresie (oczywiście jeśli chodzi o dane osobowe). Za niezbędny zakres przyjmujemy te dane o osobie, które muszą wystąpić na poprawnym z punktu przepisów prawa dokumencie.

Podstawowe informacje RODO-we

Przygotujemy miejsce (w parametrach systemu) do wprowadzenia podstawowych informacji wymaganych przez RODO:
– Administrator danych osobowych
– Inspektor danych osobowych
– Obowiązek informacyjny.

Zmiany w Subiekt Nexo wersja 15.x

Zmiany w Subiekt Nexo wersja 15.x

Wersja 15.0.2 – 05/06/2017

W danych klienta, w sekcji „Handel” wprowadzono znacznik „Stosuj indywidualny cennik dla klienta w sklepie internetowym” wykorzystywany przy współpracy z programem vendero.
Poprawiono drukowanie naklejek. Przy niektórych polach błędnie dodawany był przyrostek PLN.
[PRO] Raporty własne LINQ. Poprawiony błąd parsowania zapytania, objawiający się w sytuacji, gdy wyrażenie new Wynik znajdzie się gdziekolwiek między znakami < i >.
Poprawiono sposób generowania nazw asortymentu podczas zmiany definicji modelu.
Dla banku ING poprawiono wysyłkę dyspozycji bankowej do pliku. W polu „Tytułem” pomijane są znaki nawiasu ().

Wersja 15.0.1 – 04/05/2017

Naprawiono błędne wyliczanie wartości drugich korekt (zakupu i sprzedaży). Błąd występował w sytuacji, gdy na pierwszej korekcie wprowadzono nową pozycję towarową.
W widoku niezafakturowanych dokumentów WZ przywrócono pokazywanie dokumentów o wartości zerowej.
Naprawiono błąd powodujący brak sekcji płatności na fakturach zakupu, które powstały na podstawie zleceń. Błąd występował w sytuacji, gdy w parametrach zleceń ustawiono brak obsługi płatności. Analogiczny problem poprawiono również dla zamówień od klienta realizowanych w faktury sprzedaży.
Naprawiono błąd uniemożliwiający usunięcie usług jednorazowych z dokumentów zakupu oraz przyjęć magazynowych.
W raportach sprzedaży oraz zakupu wg asortymentu naprawiono niedziałającą operację „Pokaż szczegóły”.

Wersja 15.0.0 – 26/04/2017

W szablonach wiadomości e-mail oraz SMS wprowadzono możliwość przypisywania miejsc ich stosowania. Dzięki temu proponowana lista szablonów np. e-mail w oknie wysyłki dokumentów zawierać będzie wyłącznie te szablony, które dotyczą tego miejsca. Dotychczas widoczne były wszystkie zdefiniowane szablony.
Wprowadzono możliwość ręcznego dodawania działań w kontekście pozycji dokumentu. Nowa funkcja pozwala m.in. na generowanie działań reklamacyjnych wskazanego asortymentu.
W kartotece klientów wprowadzono możliwość zbiorczego usuwania znacznika „podstawowy” dla przedstawicieli klienta typu firma. Polecenie „Usuń znacznik ‚podstawowy’ dla przedstawicieli firm” dostępne jest w menu operacji zbiorczych.
W edycji wiadomości pocztowej, kreatorze zbiorczej wysyłki oraz w działaniu typu wiadomość dodano możliwość wstawiania do załączników wiadomości danych z galerii asortymentu oraz biblioteki załączników. Wraz z tą zmianą w module Biblioteka załączników dodano możliwość wysłania zaznaczonych załączników za pomocą e-maila.
W szablonach wiadomości e-mail wprowadzono możliwość określania: potwierdzenia odczytania wiadomości, priorytetu, kasowania załączników po wysłaniu wiadomości.
W Szablonach naklejek dodano możliwość definiowania pól własnych.
[PRO] W Zestawach danych naklejek dodano możliwość wyboru typu kartoteki jako Raport własny LINQ oraz Raport własny SQL.
Umożliwiono kopiowanie zawartości list edycyjnych (np. pozycji dokumentu) do schowka i do programu Excel.
Parametry księgowe klienta rozszerzono o znacznik naliczania/odliczania VAT po zapłacie dla zapisów w ewidencji VAT.
W kartotece asortymentu, pod filtrowaniem (F8) wprowadzono możliwość filtrowania asortymentu po nazwie podpiętego szablonu działania. Dodano także operację zbiorczego usuwania powiązanego szablonu działania.
[PRO] Wprowadzono możliwość automatycznego nadawania kodów dostaw dla wprowadzanych partii. Możliwość ta dostępna jest w edycji asortymentu na zakładce „Dostawy”.
Dodano możliwość przetwarzania kompletu w zamówieniach od klienta (ZK) na składniki w zleceniach do dostawców (ZD).
[PRO] Dodano możliwość zmiany (domyślnych kolumn, filtrów i skrótów klawiaturowych) definicji istniejących widoków w modułach.
Dodano raport podliczenie okresu.
Wprowadzono możliwość definiowania dnia i godziny wysyłki wiadomości SMS.
W raportach: „Zainteresowania klientów”, „Wydania magazynowe wg kodów dostaw, asortymentu i klientów”, „Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i klientów” wprowadzono operacje dodania do zestawu klientów, wysłania wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS.
Na liście działań powiązanych z dokumentem wprowadzono możliwość włączenia kolumn stopnia realizacji oraz procentu wykonania działania.
Uproszczono menu główne oraz kontekstowe służące do wystawiania dokumentów w modułach: Klienci, Działania, Poczta. W nowej wersji zrezygnowano z hierarchicznego zagnieżdżenia wyboru typu dokumentu.
Poprawiono odświeżanie listy szablonów działań dostępnych dla dokumentów tak, aby bezpośrednio po zapisaniu szablonu był on dostępny w serwisie dokumentu (dotychczas w niektórych przypadkach wymagany był restart aplikacji).
W czasie wystawiania dokumentów, do których tworzone są automatyczne działania, naprawiono brak pokazywania informacji o tworzeniu działania.
W edycji działań oraz szablonów działań poprawiono sposób prezentowania dostępnych akcji automatycznych tak, aby nie były widoczne takie, których nie można zastosować ze względu na brak programu (np. wystawianie seryjne dokumentów w podmiocie Gratyfikanta).
Zoptymalizowano i przyspieszono działanie listy klientów w module „Klienci”. Zmiany objęły również listę wyboru klientów dostępną w wielu obiektach pod klawiszem F2.
Przeniesiono ustawienia parametrów wydruku dotychczas dostępne w danych klienta, na zakładce „Handel” na nową zakładkę „Wydruki”. Dodano również możliwość parametryzowania wydruków windykacyjnych (noty odsetkowe, wezwania do zapłaty).
W danych klienta typu firma zniesiono wymóg oznaczania jednego przedstawiciela jako podstawowego.
Na liście w module klientów dodano możliwość włączenia kolumn „Możliwość negocjacji ceny” oraz „Domyślna forma kredytu kupieckiego”.
Poprawiono wyświetlanie cech i branż w module klientów. Dotychczas na liście klientów wyświetlana była tylko jedna cecha/branża, teraz wyświetlane są wszystkie.
W danych klienta przeniesiono znaczniki „Klient sklepu internetowego” oraz „Stosuj domyślny rabat dla klienta sklepu internetowego” z zakładki „Podstawowe” na zakładkę „Handel”.
W module klientów umożliwiono uruchomienie operacji „Pokaż na mapie”, gdy zaznaczono więcej niż jednego klienta. Dotychczas operacja ta nie była dostępna wyłącznie dla pojedynczego klienta.
W oknie informatora o kliencie po wywołaniu operacji dodania działania, oferty oraz wiadomości SMS wprowadzono automatyczne wstawianie do tych obiektów danych klienta, dla którego uruchomiony jest informator.
[PRO] Wprowadzono nowy sposób wpisywania adresatów w wiadomości e-mail. Adresatów wprowadza się w jednym polu, adresy są oddzielone średnikami.
W edycji wiadomości e-mail wprowadzono możliwość przełączania, według jakiego słownika ma być sprawdzana pisownia (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, brak sprawdzania). Domyślne ustawienie sprawdzania pisowni dostępne jest w parametrach klienta poczty.
W mechanizmie sprawdzania poprawności pisowni dla wiadomości e-mail wprowadzono obsługę języka rosyjskiego.
Dodano następujące skróty klawiszowe do edycji wiadomości e-mail oraz działania typu „wiadomość”: Dodaj załącznik (Ctrl + N), Wstaw z szablonu (Ctrl + J), Wstaw podpis (Ctrl + O).
Poprawiono sposób wysyłki wiadomości e-mail tak, aby przy poleceniach wysłania wiadomości z konta lub wysyłania ze wszystkich kont wysyłane były wszystkie wiadomości znajdujące się w skrzynce nadawczej tego konta/kont.
Usunięto widżet nowych wiadomości pocztowych. W jego miejsce, do powiadamiania o nadejściu nowych wiadomości wykorzystywane są powiadomienia nexo.
W parametrach klienta poczty dodano możliwość określania, czy klawisz ENTER ma w edytorze wiadomości pocztowej tworzyć nową linię czy nowy akapit.
Zmodyfikowano działanie skrótu Ctrl+F9 (odebranie wiadomości pocztowych ze wszystkich kont) tak, aby działał globalnie w każdym miejscu systemu nexo.
Naprawiono błąd powodujący incydentalne dublowanie adresatów podczas wypisywania wiadomości e-mail.
Naprawiono błąd powodujący uwidocznienie w wynikach wyszukiwarki systemowej wiadomości e-mail z kont, z których użytkownik nie może korzystać.
Podczas wstawiania zdefiniowanego podpisu do wiadomości e-mail zrezygnowano z automatycznego wstawiania przed nim znaków „–„. Jeśli użytkownik chce, aby znaki te były wstawiane, musi dodać je do podpisu.
Poprawiono wydajność podpowiadania adresatów w czasie pisania wiadomości e-mail.
W definicji konta pocztowego naprawiono niedziałający znacznik „Cytuj treść przekazywanej wiadomości”. Dotychczas po odznaczeniu znacznika do przekazywanej wiadomości nie była wklejana pierwotna treść wiadomości e-mail.
W edycji wiadomości e-mail poprawiono widoczność kontrolki autotekstów przy zoomie aplikacyjnym większym niż 1.
W edytorze treści wiadomości e-mail wprowadzono zabezpieczenie przed brakiem działania (w losowych momentach) klawiszy strzałek oraz „DEL”.
W oknie wiadomości e-mail dodano możliwość przejścia do konfiguracji poczty (także poprzez skrót Shift+Ctrl+K).
Wprowadzono potwierdzanie usuwania załączników z wiadomości e-mail.
Na wzorcach wydruku ofert i zamówień od klienta wprowadzono możliwość drukowania terminu realizacji ustawionego na liście asortymentu.
W danych wspólnika oraz pracownika, w sekcji „Kontakty” wprowadzono możliwość oznaczania kontaktu jako właściwego do ofertowania. Wszystkie oznaczone w ten sposób kontakty są automatycznie wstawiane do oferty, której opiekunem jest dany użytkownik.
Program serwisowy. Poprawione generowanie poleceń aktualizacji statystyk dla tabel, których nazwy zaczynały się od słów kluczowych, np. INSERT.
Dodano walidację nazwy wzorca wydruku przy jego imporcie.
e-Archiwizacja. Rozwiązano problem wysyłania plików zawierających w nazwie specjalne znaki. Znaki & ! @ $ % ^ * # + , [ ] | : ” < > ? \ ; . / są zastępowane znakiem ‚_’.
Ograniczono częstotliwość wyświetlania okna zgody na uczestnictwo w „Programie poprawiania jakości produktów firmy Insert”.
Poprawiono wygląd modułu InsMail dla włączonego zoomu aplikacyjnego.
[PRO] Raport LINQ. Dodano identyfikację miejsca znalezienia błędu w kodzie zapytania.
[PRO] Raport własny SQL. Poprawiono błąd powodujący przesuwanie zawartości kolumn na wydruku o jedną kolumnę.
[PRO] Raporty własne LINQ. Do danych dostępnych we własnym wzorcu wydruku dodano opis raportu oraz filtra.
[PRO] Raporty własne LINQ. Dodano generowanie kolumn raportu na podstawie zapytania.
[PRO] Raporty własne LINQ. Dodano możliwość łatwego korzystania z funkcji SQL (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.entity.sqlserver.sqlfunctions(v=vs.113).aspx) poprzez alias SqlFunctions.
[PRO] Raporty własne LINQ. Możliwość zdefiniowania wartości domyślnej dla parametru o typie Lista wielokrotnego wyboru.
[PRO] Raporty własne LINQ. Poprawione działanie tekstu dla braku wartości w kolumnie datowej.
[PRO] Raporty własne LINQ. Poprawiono interpretację zapytań zawierających nawiasy klamrowe.
[PRO] Raporty własne LINQ. Rozwiązano problem powodujący w pewnych sytuacjach, że po użyciu klawisza Testuj zapytanie nie pojawiały się dane w podglądzie.
[PRO] Raporty własne LINQ. Rozwiązano problem z zapisem raportu w sytuacji, gdy typ pola źródłowego to Bit a typ pola wynikowego to Wartość logiczna.
[PRO] Raporty własne LINQ. Umożliwiono sortowanie danych z poziomu zapytania LINQ w celu zapewnienia sortowania wyników raportu.
[PRO] Raporty własne SQL. Poprawione działanie parametrów POPRZEDNI_MIESIAC oraz BIEZACY_MIESIAC.
[PRO] Raporty własne SQL. Poprawiono godziny w wartościach zwracanych przez parametr DR odpowiednio na początek i koniec doby.
[PRO] Raporty własne SQL. Poprawiono sprawdzanie poprawności parametrów.
[PRO] Raporty własne SQL. Umożliwiono tworzenie parametru w oparciu o obiekty, których identyfikatorem nie jest int, ale np. użytkownik lub waluta z typem GUID.
[PRO] Raporty własne SQL. Umożliwiono użycie klauzuli ORDER BY w celu zapewnienia sortowania wyników raportu.
[PRO] Raporty własne LINQ zostały wzbogacone o dodatkowe parametry globalne takie, jak identyfikator zalogowanego użytkownika itp. wynikające z kontekstu pracy programu.
[PRO] Raporty własne. Dodano możliwość umieszczenia opisu filtra we własnym wzorcu wydruku.
Udoskonalono automatyczne uaktualnianie dokumentów w bibliotece załączników otworzonych i poprawionych w programie zewnętrznym.
[PRO] Uporządkowano skróty klawiaturowe dla wzorców wydruku w raportach własnych.
Usprawniono proces archiwizowania podmiotu oraz pobierania pliku archiwum na komputer lokalny.
W profilowaniu Subiekta naprawiono błąd powodujący znikanie pola „Domyślny klient poczty” w edycji danych użytkownika programu. Pole to było ukrywane, gdy w profilowaniu Subiekta w polu „Obsługa finansów” wybrano jakąkolwiek wartość inną niż „pokazuj w pełni”.
We wzorcach wydruku dodano możliwość zbiorczej zmiany wyglądu nagłówka, danych oraz podsumowań dla całego dokumentu.
Poprawiono błąd polegający na uruchamianiu innego podmiotu niż wybrany przy zaznaczeniu opcji „Zapamiętaj podmiot”.
[PRO] Przeniesienie danych z InsERT GT. Dodano przenoszenie producenta usługi jako dostawcę.
Przeniesienie danych z InsERT GT. Poprawiony problem z przenoszeniem cen z precyzją większą od 2.
[PRO] Sfera. Dodano API do obsługi kategorii biblioteki załączników.
[PRO] Sfera. Poprawione działanie metod UstawHarmonogram… w cennikach.
[PRO] Sfera. Udostępniono informacje o powodzeniu operacji związanej z tworzeniem wydruku.
[PRO] Sfera. Udostępniono sposób szybkiej, zbiorczej zmiany flag własnych.
Wprowadzono opcjonalny mechanizm zapamiętywania otwartych zakładek i odtwarzania ich po ponownym uruchomieniu programu.
Dodano moduł Infoserwis zawierający kafle znajdujące się poprzednio na Stronie startowej.
Dodano zakładki w serwisach odpowiadające dostępnym w nich widokom oraz (opcjonalnie) raportom powiązanym.
Połączono menu operacje, konfiguracji i kontekstu biznesowego w nowe Menu programu.
Poprawiono wygląd modułu InsMail przy włączonym zoomie aplikacyjnym.
Ułatwiono wpisywanie mnemoników przy użyciu kombinacji Ctrl+spacja, wyświetlając w stosownym momencie listę modułów wraz z mnemonikami nawet wówczas, gdy lista ta została przez użytkownika przestawiona w tryb pokazywania na żądanie.
Umożliwiono nadawanie flag bezpośrednio z formatki obiektu. Dodano menu podręczne dot. flag, wywoływane kliknięciem lewego przycisku myszy na kolumnie z flagą.
Usprawniono tryb dodawania seryjnego dokumentów, m. in. wprowadzono zapamiętywanie statusu włączony/wyłączony dla poszczególnych rodzajów dokumentów.
Usprawniono tryb dodawania seryjnego obiektów, w tym dodano skrót klawiszowy (Ctrl+Shift+Insert) oraz zapamiętywanie stanu „Tryb seryjny – włączony” dla każdej formatki.
Wprowadzano kolorowanie mnemoników modułów, operacji i dokumentów stosownie do barw związanych z poszczególnymi produktami.
Wprowadzono możliwość rozszerzania i zapamiętywania okna z wynikami InsTYNKT-u.
Wprowadzono wyróżnienie bieżącego wiersza na listach edycyjnych (np. bieżąca pozycja na dokumencie), z możliwością wyłączenia w konfiguracji listy).
Zastąpiono okno wyszukiwania w danych modułem Wyszukiwarka, z aktywnymi podglądami oraz wszystkimi operacjami na wyszukanych obiektach.
Zastąpiono widżet InsMail komunikatami o przyjściu nowych wiadomości w postaci wyskakujących dymków.
Poprawiono komunikat pojawiający się podczas generowania plików JPK informujący o niewypełnieniu pola Poczta w danych podmiotu.
Poprawiono określanie transakcji w pliku dokumentów do biura EDI++ przy wysyłce Faktury wewnętrznej podatku należnego z transakcją VAT WNT.
Poprawiono przeglądanie i edycję wygenerowanych plików JPK.
Poprawiono selekcję dokumentów zaznaczonych do wysyłki do Biura rachunkowego plikiem EEP – w przypadku istnienia obrazów księgowych spoza zaznaczonego zakresu, z przypisanymi różnymi odbiorcami pojawiał się komunikat: „Dla wybranych kryteriów znaleziono dokumenty z ustawionym innym nadawcą. Kontynuować wysyłkę ?”.
Do widoków z asortymentem dodano kolumny: Waga i objętość, dla ilości w jednostce podstawowej i jej parametrów.
Dodano możliwość określenia ilości przy wystawianiu dokumentu na podstawie zaznaczonego asortymentu (opcja menu Wystaw dokument).
Dodano możliwość skróconego dodawania wariantu do modelu.
Dodano opcję „Poniżej stanu optymalnego” do filtra „Stan” w widoku „Asortyment na wyczerpaniu” i „Asortyment”.
Dodano opcję Informator (Ctrl+I) w sekcji Składniki, w oknie Komplet.
Naprawiono błąd powodujący brak możliwości wyboru rodzaju powielanego asortymentu (np. nie można było powielić towaru jako usługi).
Poprawiono błąd występujący podczas Dodawania towaru do modelu, który powodował ucinanie nazwy dodawanego asortymentu.
W kartotece asortymentu wprowadzono zabezpieczenie przed wprowadzaniem zdublowanych kodów kreskowych.
W oknie danych modelu dostosowano sposób prezentacji Galerii do standardów Galerii asortymentu.
W parametrach asortymentu zmieniono domyślne ustawienia dotyczące automatycznej zmiany nazwy modeli (Sposób: Dopisz do istniejącej nazwy; Dołącz model: Nazwa; Dołącz właściwość: Symbol) oraz automatycznej zmiany opisu modeli (Sposób: Zastąp cały opis; Dołącz model: Nazwa; Dołącz właściwość: Nazwa)
Dodano kolumny: Kurs oraz Wartość (k), Wartość netto (k), Wartość brutto (k) przeliczone po kursie do widoków z dokumentami.
Dodano możliwość rozdysponowania przyjęcia magazynowego na zamówienie od klienta.
Dodano możliwość wyboru towaru (wariantu modelu) za pomocą listy modeli podczas wystawiania dokumentu.
Dodano przepisywanie opisu pozycji z faktur sprzedaży na wydania magazynowe.
Na dokumentach wprowadzono możliwość usunięcia wybranej płatności odroczonej wraz z wprowadzonymi ratami.
Na dokumentach zakupu oraz zamówieniach do dostawców, w oknie wprowadzania ilości asortymentu wprowadzono możliwość pokazania stanu asortymentu w magazynach.
Naprawiono błąd powodujący ucinanie wpisanej przez użytkownika ilości do liczby całkowitej podczas wprowadzania pozycji do dokumentów korekt.
Naprawiono przeliczanie ilości materiałów po zmianie ilości usługi materiałowej (dotychczas następowało zerowanie ilości materiałów). Wprowadzono także większą precyzję dla tego typu przeliczania.
Rozbudowano mapę powiązań o kolejne typy dokumentów.
Uwzględniono parametr „Wyświetlaj tylko dostępne asortymenty” przy wyszukiwaniu po symbolu asortymentu w dokumentach.
W edycji faktury zaliczkowej poprawiono wydajność operacji ustawiania płatności.
W mapie powiązań dokumentów dla faktur sprzedaży naprawiono błąd mogący powodować pokazywanie nie wybranego, lecz pierwszego powiązanego dokumentu wydania magazynowego (autoWZ).
W mapie powiązań dokumentów naprawiono błąd powodujący brak respektowania uprawnień użytkownika do prezentowanych tam dokumentów.
Zmieniono obsługę płatności odroczonej (raty) na dokumentach sprzedaży. W menu przy płatności odroczonej dodano operacje Rozdziel na raty oraz scal raty.
Dodano możliwość wystawienia przesunięcia międzymagazynowego (MW, MP) na podstawie przyjęć magazynowych (PZ) i faktur zakupu (FZ).
Ustawiono domyślnie status zleceń montowania „Przyjęty towar” przy montowaniu kilku kompletów na podstawie zamówienia.
Usunięto niedziałające polecenie „Potraktuj jako materiał”, które dostępne było w oknie wyboru asortymentu na dokumencie korekty wydania magazynowego (KWZ).
Uwzględniono sortowanie pozycji na wydruku inwentaryzacji zgodnie z sortowaniem pozycji na formularzu.
Dodano możliwość wskazania płatnika między nabywcą i odbiorcą na dokumentach sprzedaży.
Dodano następujące usprawnienia związane z obsługą faktur zaliczkowych: kolumnę „Zamówienia” pokazującą numery zamówień na widokach sprzedaży i wydań; pole „Do zamówienia” na wydrukach WZ i FS pokazujące numery zamówień; ustawienie domyślnie pełnej kwoty do zapłaty dla nowej faktury zaliczkowej; możliwość zablokowania asortymentu na fakturze zaliczkowej (Konfiguracja faktury zaliczkowej, parametr „Blokuj pozycje zaliczkowe”); kolumnę „Wymaga zafakturowania” w widokach wydań magazynowych.
Na fakturach detalicznych wystawianych do paragonów wprowadzono ustawianie płatności identycznych jak na dokumencie źródłowym.
Poprawiono błąd powodujący dezaktywację wiersza wprowadzania pozycji dokumentu. Błąd występował po przejściu z trybu pokazywania dokumentu (F3) w tryb edycji (F4).
Poprawiono drukowanie numerów paragonów dla faktury detalicznej.
Poprawiono działanie programu przy metodzie kasowej i stosowaniu transakcji z odwrotnym obciążeniem.
Poprawiono błąd powodujący dodawanie opakowań do wynikowych zamówień do dostawcy podczas przekształcania zamówień od klienta.
Poprawiono precyzję przeliczania wartości zrealizowanej zamówień od klienta.
W widoku „Asortyment zamówiony u dostawcy” dodano możliwość pokazania mapy powiązań.
W zamówieniach od klienta naprawiono błąd powodujący brak widoczności pola „Nabywca” po tym, gdy wybrano zamawiającego niebędącego płatnikiem.
Dodano możliwość pobierania kursów walut z dowolnego okresu.
Poprawiono błąd związany z dodawaniem operacji bankowych o rodzaju transfer z poziomu wyciągów bankowych.
Uaktualniono formularz wpłaty gotówkowej/przelewu cła, podatków od importu towarów oraz innych należności związanych z importem towarów.
W widokach rozrachunkowych dodano kolumny związane z polami własnymi.
Zmieniono nazwy wzorców wydruku podatkowych dyspozycji bankowych na „DB US – podatki” oraz „DB US – cło”.
Dla faktur detalicznych poprawiono prezentowanie danych o zysku, marży i narzucie.
Do współpracy z Subiektem nexo w wersji 15.0.0 wymagana jest wersja 1.23 Sello oraz 2.02 SP3 Subiekta Sprint 2.
Naprawiono błąd powodujący brak możliwości zaimportowania paragonu z Subiekta Sprint, którego wartość jest ujemna (kwota zwrotów opakowań jest wyższa niż kwota wydanego asortymentu).
Dodano zapisywanie dla każdego stanowiska zmiany drukarki fiskalnej i terminala płatniczego w kontekście aplikacji, z uwzględnieniem sesji terminalowej.
Wprowadzono możliwość wysyłania stanów magazynowych asortymentu do kolektora danych.